Groothandel karakter koopwaar voor kinderen
 • Disney groothandel kleding en producten voor kinderen
 • Wholesale Disney clothing and items for kids.
 • Disney Großhandel Kleidung und Produkte für Kinder
 • Disney vente en gros vêtements et produits pour enfants
 • Venta por mayor Disney ropa y productos para niños
 • Commercio all'ingrosso Disney Abbigliamento e prodotti per bambini
 • Hurtownia odzieży i produktów dla dzieci Disney.
Winkelwagen

Waarom Textiel Trade :

 • Alles uit voorraad leverbaar
 • Verzending binnen 24 - 48 uur na betaling
 • Altijd de nieuwste licenties
 • Klantenservice in diverse talen
 • Scherpe prijzen

Leveringsvoorwaarden

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

1 .1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Textiel Trade (hierna: TT genoemd) gevestigd te Steenbergen  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 23077090, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden genoemd) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://www.textieltrade.nl 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen van TT zijn vrijblijvend en TT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TT. TT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TT dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling kan uitsluitend geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van TT.  

 3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum indien het leveringen binnen de Europese Unie (EU) betreft, en binnen veertien (14) dagen na besteldatum indien het leveringen buiten de EU betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TT gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 


3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TT.

 Artikel 4. Levering 

4.1  TT streeft ernaar de bestellingen direkt na betaling te verzenden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TT verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door TT geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 TT garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Klachten   

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TT te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TT, dan wel tussen TT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TT, is TT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TT. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan TT schriftelijk opgave doet van een adres, is TT gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TT schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door TT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TT deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

 10.4 TT sluit elke aansprakelijkheid voor fouten uit. Indien deze bepaling volgens een rechterlijke uitspraak te ruimgebruik te maken van derden. 
blijkt te zijn, wordt de aansprakelijkheid van TT beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende bestelling. 

 Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoebevoegde rechter in Nederland.

 • Ons assortiment
 • Over Textiel Trade BV